Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Specialusis pedagogas 

 

Specialusis pedagogas (208 kab.)

Veiklos uždavinys – rūpintis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sunkumų korekcija bei sėkminga integracija mokykloje;bendradarbiauti su specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Veiklos kryptys:

·      padeda specialiųjų poreikių mokiniams grupinių, pogrupinių ir individualių specialiųjų pratybų metu įsisavinti ugdymo turinį bei lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimų lygį, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

·      bendradarbiauja su mokytojais, klasės vadovais, gimnazijos psichologe, socialinėmis pedagogėmis, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), įveikiant mokinių mokymosi sunkumus, aptariant specialiųjų poreikų mokinių pasiekimus, numatant tolimesnio ugdymo(si) kryptis;

·      pataria mokytojams, kaip pritaikyti bendrąsias ugdymo programas, teikia rekomendacijas individualizuojant, diferencijuojant darbą pamokose; supažindina mokyklos bendruomenę su specialiojo ugdymo naujovėmis;

·      dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.