Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

 

PAGALBA MOKINIUI

Gimnazija siekia sudaryti palankias sąlygas kiekvieno mokinio mokymosi sėkmei ir asmenybės ūgčiai, atsižvelgiant į mokinio individualias galimybes ir poreikius.

Gimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios mokinio ugdymui aplinkos kūrimą, atlieka kitas su mokinio gerove susijusias funkcijas.

 

Gimnazijoje dirba šie pagalbos mokiniui specialistai:

Psichologė Rūta Lukošienė, 111 kab.

Socialinė pedagogė Rosita Jankauskaitė, 123 kab.

Socialinė pedagogė Kristina Klenauskienė, 112 kab.

Specialioji pedagogė Diana Jarutienė, 208 kab.

Ugdymo karjerai koordinatorė Barbora Dotienė 206 kab.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaida Žlibinienė, 129 kab.

 

Kviečiame mokinių tėvus, globėjus bendradarbiauti ir iškilus mokinio mokymosi, elgesio, emociniams sunkumams ar kitoms problemoms kreiptis į gimnazijoje dirbančius specialistus. Konsultacijos teikiamos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.

Platesnę informaciją galite rasti kiekvieno specialisto skiltyje.