Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

 

GPM parama 2020 metais

Mieli tėveliai (globėjai / rūpintojai), mokytojai, darbuotojai – visi geros valios žmonės!

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pasinaudodami 2 proc. GPM paramos galimybe 2019 metais paramą skyrėte gimnazijai.  Ši finansinė parama – didelė paspirtis modernizuojant ugdymo procesą bei  stiprinant gimnazijos  materialinę bazę.

Jūs labai padėsite gimnazijai, jeigu skirsite iki 1.2 proc. GPM ir šiais metais.  Sieksime ir toliau atnaujinti, modernizuoti edukacines bei mokymo(si) erdves, dalį gautų pajamų (20 proc.) skirsime ir klasių priziniams fondams. Skirti GPM dalį Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijai galite iki 2020 m. liepos 1 d.
         Dėkojame už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, bendrus siekius kuriant modernesnę ugdymo(si) aplinką ir tikimės tolimesnio gražaus bendradarbiavimo.
 

,,Vaivorykštės“ gimnazijos panaudotos GPM lėšos 2019 m.

 2019 m. gauta 2 proc. GPM paramos 5037,16 Eur (20 proc. sudaro klasių prizinis fondas – 1007,43 Eur).

        2019 m. panaudota 2 proc. GPM paramos – 2915,14 Eur (įsigyta MozaBook licencija 3 darbo vietoms,  950 eurais prisidėta įsigyjant interaktyvųjį ekraną Beng. Iš klasių prizinio fondo panaudota 990,32 Eur).

     2020 m. sausio 1 d. 2 proc. GPM paramos likutis – 7574,33 Eur (iš jų klasių prizinį fondą sudaro 1323,46 Eur).

        Gimnazijos tarybos posėdyje (2020-01-02 Nr. V-1) pritarta pasiūlymui 2019 m. 2 proc. GPM paramos klasių prizinį fondą paskirstyti tokia tvarka:

 IVd klasei – 360 Eur

 IIa klasei – 320 Eur

 IIc ir IIIe klasėms – po 140 Eur.

       Iš lėšų, gautų surinkus 2% gyventojų pajamų mokestį, palikti 1000 Eur nenumatytiems atvejams, o likusias lėšas skirti išmaniajai lentai pirkti. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija

      Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams bus galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.).

      Primename, kad pajamų mokesčio dalies skyrimas e. būdu - saugus ir paprastas būdas skirti dalį pajamų mokesčio paramai. Taip užtikrinama ir tai, kad pajamų mokesčio dalį asmuo skirs savanoriškai. Gyventojai, neturintys techninių priemonių (pvz., interneto prieigos, kompiuterio), galės pasinaudoti Viešais interneto prieigos taškais (toliau - VIPT), esančiais valstybinėse miestų bei rajonų bibliotekose ir, prisijungę prie EDS, pateikti prašymą.

     Išsamesnę informaciją bei instrukciją (video), kaip užpildyti deklaraciją GPM dalį skiriant gimnazijos paramai, rasite adresu: https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai.

    GPM deklaracijos pildymo pavyzdį rasite prie šio dokumento prisegtame faile.