Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

LIONS QUEST – nevyriausybinė švietimo organizacija, siekianti ugdyti jaunimą visame pasaulyje.

LIONS QUEST Lietuvos mokykloms pasiūlė programas, kurios ugdo vaikų socialines ir emocines kompetencijas visais amžiaus tarpsniais.

Nuo 2015 metų rudens gimnazijoje pradėta vykdyti socialinio-emocinio ugdymo (toliau – SEU) programa „Raktai į sėkmę“.

„Raktai į sėkmę” programa į vieną visumą sujungia psichinės sveikatos stiprinimą, emocinio-socialinio intelekto vystymą ir akademinių pasiekimų gerinimą. Šios sritys viena kitą papildo. Pagrindinis dėmesys skiriamas VAIKUI. Programa ugdo sveikos gyvensenos principus, moko, kaip susitvarkyti su emocijomis gyvenimo krizių metu, padeda formuotis asmenybėms ir būsimiems Lietuvos lyderiams, skatina bendruomeniškumo jausmą. Tai žalingų įpročių, priekabiavimo, smurto prevencijos ir pilietiškumo pamokos.

SEU – tai procesas, apimantis žinių, nuostatų ir įsitikinimų formavimą ir ugdymą. Jo metu jauni žmonės mokomi:

• savimonės (sugebėti atpažinti ir valdyti emocijas, suvokti savo gabumus, poreikius ir vertybes ir pan.);

• socialinio sąmoningumo (gebėti suprasti ir pripažinti socialinę įvairovę, būti empatiškiems, jausti pagarbą kitiems ir pan.);

• savitvardos (gebėti valdyti emocijas ir elgesį, išsikelti tikslus, nuosekliai jų siekti ir pan.);

• bendravimo įgūdžių (gebėti dirbti komandoje, užmegzti santykius, padėti sau ir kitiems, valdyti ir veiksmingai spręsti konfliktus ir pan.);

• atsakingo sprendimų priėmimo (gebėti įžvelgti problemą, analizuoti situaciją ir priimti teisingus sprendimus, suprasti savo asmeninę, socialinę ir moralinę atsakomybę).

SEU programa unikali ir tuo, kad įtraukia į ugdymo procesą ir tiesiogiai su ugdymu nesusijusias įmones, įstaigas ir organizacijas, skatina socialinę atsakomybę, telkia ne tik gimnazijos, bet ir vietos bendruomenę. Mokiniai gali bendruomenėje įgyvendinti įvairius projektus, kurie skatina kūrybiškumą, empatiją, savanorystę ir mokymąsi tarnaujant. Todėl tikimės, kad dalyvavimas šioje programoje sustiprins mokinių socialines ir emocines kompetencijas, kurios bus jaunų žmonių sėkmės pamatas jų tolimesnėje veikloje, siekiant būti produktyviais darbuotojais bei aktyviais piliečiais.

SEU įgyvendinimas gimnazijoje

2015 m. gimnazijos mokytojai dalyvavo seminaruose, kurių metu įgijo žinių, įgūdžių ir vertingų patirčių: emocijų atpažinimo ir valdymo, atsakingų sprendimų priėmimo, savanorystės organizavimo ir kt.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. programa pradėta įgyvendinti klasių valandėlių metu. Mokiniai atliko praktines užduotis, skirtas sutelkti klasės bendruomenę, geriau pažinti vieniems kitus, mokėsi dirbti komandoje, aptarė tarnavimo bendruomenei reikšmę, ugdėsi asmeninę ir socialinę atsakomybę, dalyvavo trumpalaikiuose projektuose.

Klasių vadovų nuomone, įgyvendinant programą, ugdomos mokinių socialinės kompetencijos, emocinis intelektas, stiprėja jų teigiamos nuostatos apie save ir kitus, keičiasi jaunų

žmonių požiūris į savanorystę, aktyviau bendraujama su tėvais, praktinė veikla darosi įdomesnė ir naudingesnė, gerėja gimnazijos įvaizdis bendruomenėje, SEU atlieka prevencinę funkciją (pvz., mažėja konfliktų), bendra veikla ir teigiami rezultatai suartina bendruomenės narius, praktinė veikla padeda atsiskleisti skirtingoms asmenybėms, formuojamas darnus klasės, pedagogų kolektyvas, gerinami pozityvaus bendravimo įgūdžiai, sudaromos galimybės geriau pažinti vieniems kitus, stiprėja teigiamos nuostatos apie save, mokiniai ruošiami gyvenimui, ugdomas jų savarankiškumas, sudaromos galimybės kai kurias temas integruoti į mokomuosius dalykus.

Mokinių nuomone, įgyvendinant programą, formuojamas pozityvus požiūris į gyvenimą, ugdomas pasitikėjimas savimi, formuojami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, formuojamas klasės kolektyvas, keičiasi elgesys, požiūris (nuostatos) į tam tikrus dalykus, padedama orientuotis socialiniame gyvenime (būti draugiškiems, padėti kitiems, galvoti ne tik apie save), ugdomas socialinis ir emocinis intelektas, formuojami socialiniai įgūdžiai, skatinamas geranoriškumas, tolerancija, bendradarbiavimas, mokomasi bendrauti, diskutuoti, dirbti kartu, padedama integruotis visuomenėje, suvokti tarnystės sąvoką, mokoma pilietiškumo ir patriotizmo.

Gimnazistai ieško tinkamų sėkmei raktų

Visi suprantame, kad be mokslo šiandien toli nenukeliausi. Bet mokyklą lankyti norisi ne tik dėl akademinių pamokų, bet ir todėl, kad joje galima veikti tai, kas yra įdomu šiuolaikiniam paaugliui: susitikti su įdomiais, kažkuo nusipelniusiais žmonėmis, dalintis savo mintimis bei pasisemti naujų idėjų. Todėl mokykloje stengiamasi pamokas suderinti su mokinių pomėgiais. Tam padeda socialinio-emocinio ugdymo programa ,,Raktai į sėkmę“.

Gimnazijoje vyksta daug renginių (Šimtadienis, gimnazistų šventė, kalėdinis karnavalas, gimnazijos vardadienis, valstybinių švenčių paminėjimai ir kt.) – visa tai reikalauja daug gimnazijos vadovų, mokytojų ir mokinių pastangų ir, žinoma, tarpusavio sutarimo, bendradarbiavimo. Kartą per savaitę vyksta klasių valandėlės, kurios būna įdomios, jei tik nori mokiniai. Galima pasikviesti žmonių, su kuriais mes norime susipažinti, pabendrauti, išklausyti įvairių patarimų. Patirtis visada praverčia! Žaidžiame žaidimus, kad vienas apie kitą daugiau sužinotume, susipažintume ir taptumėme kuo artimesni – svarbu mokytis įsiklausyti, ieškoti kompromisų. Gimnazistai lankosi Klaipėdos rajono V. Gaigalaičio globos namuose, Gargždų ugdymo įstaigoje ,,Naminukas“, noriai dalyvauja ,,Maisto banko“ akcijose, patys inicijuoja ,,Gerumo pietus“.

Taigi gebėjimas pasirūpinti kitais, mokymasis bendrauti nėra svetimas gimnazistams. Mokytojai, mokiniai ir jų tėvai taip pat prisideda prie mūsų socialinio-emocinio ugdymo, skatina mus elgtis deramai – kaip ir priklauso piliečiams.

 

Julija Antanavičiūtė, ,,Vaivorykštės“ IIIf klasės mokinė 

I gimnazijos klasių mokiniai apibendrino programos „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimą.

 

Į respublikinę pilietinę iniciatyvą Gedulo ir Vilties dienai paminėti aktyviai įsijungė III gimnazijos klasių mokiniai.


I kl. SEU Pristatymas

III kl. SEU