Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

 

Mokytojų taryba

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija, svarstanti mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus.

MOKYTOJŲ TARYBĄ sudaro gimnazijos vadovybė, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, klasių vadovai, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, visuomenės sveikatos specialistas, karjeros planavimo specialistas, gimnazijos informacinio centro (bibliotekos-skaityklos-interneto skaityklos) darbuotojai ir kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

MOKYTOJŲ TARYBAI vadovauja gimnazijos direktorius.

MOKYTOJŲ TARYBOS posėdžių temos ir datos numatomos metinėje gimnazijos veiklos programoje.    

MOKYTOJŲ TARYBOS funkcijos:

1. Svarsto praktinius valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus;

2. Svarsto Gimnazijos veiklos programą, aptaria ugdymo planų, Bendrųjų ugdymo

programų įgyvendinimo ir Išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;

3. Derina ugdymo turinį ir metodus prie Gimnazijos keliamų uždavinių ir  bendruomenės poreikių, svarsto ugdymo(-si) turinio derinimą tarpusavyje;

4. Svarsto Gimnazijoje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas;

5. Kartu su Gimnazijos socialiniu pedagogu, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu ir psichologu aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

6. Skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą.