Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Gargždų ,,Vaivorykštės” gimnazija

Mokinių savivalda

Prezidentūra 

Gimnazijos mokinių prezidentūrą sudaro 24 I–IV kasių mokiniai.

Mokinių savivaldos ugdymo tikslai:

1. Ugdyti pilietišką, sąmoningą ir kūrybingą asmenybę, aktyviai dalyvaujančią gimnazijos bendruomenės gyvenime, siekiančią patenkinti savirealizacijos reikmes.

2. Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant gimnazijos valdyme bei prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kuriant saugią, kūrybišką aplinką, bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene.

Mokinių savivaldos ugdymo uždaviniai:

1. Kryptingai ugdyti mokinių atsakomybę už saviugdą, savo elgesį ir mokymąsi.

2. Aktyviai dalyvauti gimnazijos savivaldos institucijų veikloje.

3. Aktyvinti bendradarbiavimą su gimnazijos mokytojais, mokiniais, tėvais.

4. Bendrauti ir bendradarbiauti su miesto, rajono bei šalies mokyklų savivaldos institucijomis ir jaunimo organizacijomis.

5. Ugdyti pagarbą savo tautos tradicijoms, formuoti teisingas vertybines nuostatas.

6. Dalyvauti ir organizuoti gimnazijos renginius bei formuoti naujas mokyklinių švenčių tradicijas, nuolat ieškoti naujų veiklos formų.

7. Dalyvauti įvairiuose Klaipėdos rajono savivaldybės, apskrities ir šalies konkursuose, akcijose ir projektuose.

8. Skatinti aktyvių naujų narių (mokinių) įsitraukimą į prezidentūros veiklą.