Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

 

Metodinė taryba

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje metodinė veikla vykdoma vadovaujantis Gargždų ,,Vaivorykštės” gimnazijos direktoriaus 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V1-170 patvirtintu metodinės veiklos tvarkos aprašu. 

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijoje (toliau – gimnazija) metodinė veikla organizuojama, vadovaujantis LR švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisiniais aktais, rekomendacijomis mokytojų metodinei veiklai, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašu (2016), gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo modeliu (2016), kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Metodinė veikla suprantama kaip priemonių visuma, padedanti gimnazijos mokytojams, klasių vadovams ir specialistams tobulinti savo profesines kompetencijas, bendrauti ir bendradarbiauti, dalintis savo patirtimi.

Metodinė taryba

Asta  – Metodinės tarybos pirmininkė;

Alina  – Metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja, gimnazijos veiklos vertinimo grupės pirmininkė;

Nerija  – lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;

Giedrius  – matematikos metodinės grupės pirmininkas;

Jolita  – gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas;

Giedra  – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;

Ilma  – socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;

Gintautas  – menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkas;

Anželina – sveikatinimo metodinės grupės pirmininkė;

Laima  – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.