Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

 

Metodinė taryba

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje metodinė veikla vykdoma vadovaujantis Gargždų ,,Vaivorykštės” gimnazijos direktoriaus 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V1-170 patvirtintu metodinės veiklos tvarkos aprašu. 800x600

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijoje (toliau – gimnazija) metodinė veikla organizuojama, vadovaujantis LR švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisiniais aktais, rekomendacijomis mokytojų metodinei veiklai, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašu (2016), gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo modeliu (2016), kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Metodinė veikla suprantama kaip priemonių visuma, padedanti gimnazijos mokytojams, klasių vadovams ir specialistams tobulinti savo profesines kompetencijas, bendrauti ir bendradarbiauti, dalintis savo patirtimi.

Gimnazijos metodinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja metodinės veiklos tikslą ir uždavinius, Metodinės tarybos (toliau – tarybos) sudarymo ir veiklos principus, Metodinės tarybos ir metodinių grupių funkcijas, veiklos organizavimą, apmokėjimą už metodinės veiklos įgyvendinimą.

Metodinė taryba

Dalia Bendikienė – metodinės tarybos pirmininkė

Ilma Agajan – metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja, posėdžių protokoluotoja

Zofija Vaitkuvienė – lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė

Rūta Laučienė – matematikos metodinės grupės pirmininkė

Romanas Rimkevičius – gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas

Aldona Veikšienė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

Vidutė Petrauskienė – socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

Rita Batečko – menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Vidas Vaitkus – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkas

Alina Kalinauskienė - vertinimo grupės pirmininkė